ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ha
ಎಸ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು.