ಸಚಿವರು

Team Member

ಶ್ರೀ.ಕೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

Team Member

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ರೋಷನ್ ಬೇಗ್,

ಮಾನ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.