ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ

ವಿಳಾಸ : #84-ಎ, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560025.

ದೂರವಾಣಿ : +91 80 2224 4434

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 41272349

ವೆಬ್ಸೈಟ್ : www.karhaj.in